Uwaga

Strona archiwalna

BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


Zamawiający – Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania (siedziba: ul. Kościuszki 71, 16–400 Suwałki, NIP 844-235-47-  Tel. 97/ 565 53 64          adres e-mail s-s.lgd@o2.pl  informuje o wyborze oferty w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 50 tys. zł  na: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

W niniejszym postępowaniu, w terminie określonym przez Zamawiającego złożone zostały trzy oferty. Jeden z oferentów zrezygnował z udziału w postępowaniu i tym samym rozpatrywania jego oferty z uwagi na brak możliwości spełnienia  jednego z kryteriów zapytania ofertowego, dotyczącego czasu obsługi serwisowej. 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym.

Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy:

ADAYALAB B. Drejer D. Sinkiewicz S.C ul. Ks. Zawadzkiego 2 lok. 1.8, 16-400 Suwałki, powiat Suwałki, woj. PODLASKIE     

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez: ADAYALAB B. Drejer D. Sinkiewicz S.C ul. Ks. Zawadzkiego 2 lok. 1.8, 16-400 Suwałki, spełniła wymogi określone w Ogłoszeniu/Zapytaniu ofertowym co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert była: cena. Wybrany oferent zaproponował cenę najniższą za przedmiot zamówienia tj: kwotę 39 603,00 ZŁ.

Kolejna oferta złożona przez ANDRZEJ WIŚNIEWSKI "ACTIWA", ul. Tadeusza Kościuszki 103 lok.7,16-400 Suwałki,powiat Suwałki, woj. PODLASKIE opiewała na kwotę 39 612,15 ZŁ


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych