Uwaga

Strona archiwalna

BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr I/EFRR/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023
Cel szczegółowy 1.2 - Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023
Przedsięwzięcie 1.2.4 – Ekologiczna Suwalszczyzna
na operacje z zakresu Typ operacji 1 instalacje OZE w gospodarstwach domowych
(z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi)
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
TYP nr 1 (OZE)
Nr w generatorze GWA2014 – RPPD.08.06.00-IZ.00-20-010/18

I.    Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 13.02.2018r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 28.02.2018r. do godziny 15:00
Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 13.02.2018r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 28.02.2018r. do godziny 15:30
Przewidywany termin rozpatrzenia naboru to sierpień 2018r.
Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.
II.    Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
ul. Tadeusza Kościuszki 71
16-400 Suwałki

Wnioski należy składać osobiście, lub przez pełnomocnika w w/w terminie. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku.
III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 11 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie:
http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumnetow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się  Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: dokumenty do pobrania) na adres: Turn on Javascript!.">generator efrr@wrotapodlasia.pl.
We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:
•    w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
•    w trzech egzemplarzach wersji papierowej (2 oryginały i kopia lub 3 oryginały) wraz z załącznikami i potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
•    wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami (minimum Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności oraz Model Finansowy), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD);
Uwaga!!!
Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” LGD zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 23 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w zakresie, który nie wpływa na istotna modyfikację wniosku.
IV.    Formy wsparcia:
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
V.    Warunki udzielenia wsparcia:
Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny; z wyłączeniem osób fizycznych.
Typ wnioskodawcy:
•    jednostki samorządu terytorialnego ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
•    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn. zm.).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia, gdy zachodzą przesłanki:
•    207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
•    12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
•    przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania  w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego typu nr 1. OZE.
W ramach naboru wsparciem mogą być objęte projekty realizowane na obszarze LGD:
- instalacje OZE w gospodarstwach domowych  (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi).
Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Lokalnych kryteriach wyboru operacji  (załącznik nr 4 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 25 pkt w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
VI.    Finanse
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15 % wydatków kwalifikowanych.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: 85 %.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych)
Z czego alokacja kwoty na produkcję energii:
    cieplnej wynosi 200 000 PLN (słownie dwieście tysięcy złotych)
    na produkcję energii elektrycznej wynosi 800 000 PLN (słownie osiemset tysięcy złotych)

VII.    Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Załączniki w formie plików są do pobrania na stronie LGD w zakładce Nabory wniosków – Aktualne – EFRR na stronie  http://www.su-se.pl

1.    Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD
2.    Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP nr 1 (OZE)
3.    Karta oceny wniosku i wyboru operacji
4.    Wzór wniosku o dofinansowanie
5.    Instrukcja wypełniania wniosku
6.    Instrukcja użytkownika GWA2014 (EFRR)
7.    Instrukcja wypełniania załączników.
8.    Formularz w zakresie OOŚ
9.    Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT
10.    Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
11.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
12.    Lokalna Strategia Rozwoju
13.    Regulamin Rady
14.    Wzór umowy
15.    Wzór wniosku o płatność
16.    Formularz – ubieganie się o pomoc de minimis
17.    Formularz – ubieganie się o pomoc inną niż de minimis
VIII.    Inne ważne informacje
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.
Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:
Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71 16-400 Suwałki
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego  1, 16-500 Sejny
tel: (87) 735 13 89
e-mail: s-s.lgd@o2.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych